بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

و به طور كلي رابطة پديدآورنده و اثرش تایپ را با جامعه تنظيم كنند و در چهارچوب قانون و در كنار ساير قوانين تنظيم كننده قرار دهند. تایپ اما، بر سر اين نكات كلي كه رزرو هتل گفتيم توافق نيست. در كشورها، فرهنگها، و مكتبهاي فكري مختلف برداشتها و روشها متفاوت است. براي آگاهي از برخي علتها و دلايل عمدة اختلاف نظر، اشاره به تایپ فارسی چند نكته، كه مبناي استدلالهاي حقوقي است، ضرورت دارد. 

حق مؤلف، تنها به حق مالي يا حق اقتصادي محدود نيست؛ هر چند كه پديدآوراني هستند كه زندگي آنها فقط از راه درآمد حاصل از فروش آثارشان کارت ویزیت مي‌گذرد. حق مؤلف ، مالكيت فكري و معنوي آثار را به رسميت مي‌شناسد و جامعه را ملزم مي‌سازد كه آن را محترم بدارد و حقوق قانوني پيش‌بيني شده و ناشي از آن را مراعات كند. حق مؤلف، حتي از اين هم فراتر مي‌رود و براي پديدآورنده نوعي «حق اخلاقي» قائل مي‌شود و آن را مشمول چاپ کارت ویزیت حمايت خود قرار مي‌دهد. در واقع همة قانونهاي حق مؤلف سعي دارند كه : منافع قانوني و بحث پديدآورندگان را حفظ كنند؛ آنان را از آسيبهاي استثمار و سوءاستفاده مصون دارند؛ روابط فردي، روحي، رواني، چاپ تراکت معنوي و اخلاقي پديدآورنده را با اثرش، كه بخشي از وجود و ادامه‌اي از شخصيت اوست، از هرگونه تعدي در امان نگه دارند.

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

 «حق مؤلف» يا «حق پديدآورنده»، معادلي است كه كه در برابر اصطلاح فرانسوي auteur’d droit وضع كرده‌اند. در زبان انگليسي به آن Copyright (كاپي‌رايت) کارت ویزیت مي‌گويند كه در املاي معمول فارسي بيشتر به صورت «كپي‌رايت» مي‌نويسند. كسي كه اثري را پديد مي‌آورد، معمولاً قانونهاي كشورها او را پديد آورنده (نويسنده، مؤلف، چاپ کارت ویزیت مصنّف، مدوّن، شاعر، آهنگساز، نقاش، ترانه‌سرا، و مانند آنها ) مي‌شناسند و حقوقي را به لحاظ پديد آمدن اثرش براي او در نظر مي‌گيرند و به رسميت مي‌شناسند، مشروط چاپ تراکت بر آنكه اثر اصالت داشته باشد و از آثار گذشتگان و ديگران در پديدآوردن آن، استفادة غيرمجاز نشده باشد. البته تعريف دقيق و حدود هر يك از اين مفاهيم در قانونهاي مختلف تفاوتهاي با يكديگر دارد. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

از ميان اين قطعها، رايجترين قطعهاي كتاب در ايران در درجة اول رقمي و وزيري و در درجة دوم رحلي است. قطع جيبي در دهة 1340 و کارت ویزیت قطع جيبي پالتويي تا اندازه‌اي در دهة 1350 رواج داشت و اكنون بندرت ممكن است در اين دو قطع كتاب منتشر شود. اندازة قطعها هميشه دقيقاً مطابق ابعادي كه در جدول آمده نيست و ممكن است چند چاپ کارت ویزیت ميليمتر يا حتي چند سانتيمتر تفاوت كند. ناشراني هستند كه قطعهاي ثابت كتابهاي خودشان، حتي در مجموعهداي واحد، هميشه يك اندازه نيست، و اين ناشي از مراعات نكردن دقتها و ظرافتها در چاپ، صحافي و برش است. از اين رو ارقام جدول مي‌تواند چاپ تراکت حدود تقريبي ابعاد قطع را، آن‌گونه كه بيشتر رايج است، به دست دهد. 

بازدید:
تاريخ : 1395/09/02

7. روكشي . بعضي كتابها علاوه بر جلد, روكش هم دارد. روكش ورقه‌اي است از كاغذ كه كاربرد آن اصولاً عرضة بهتر ، زيباتر، معرفي چشم‌نوازتر و به کارت ویزیت طور كلي تبليغ است. روكش، وسيلة مناسبي براي ارائة كارهاي هنري و طراحي جلد كتاب است. گاه كتاب، چه با جلد سخت و روكش و چه با جلد نرم، با باريكه‌اي از كاغذ همراه است كه دور جلد كشيده مي‌شود و لبه‌هاي آن داخل جلد تا مي‌خورد. به اين باريكة كاغذي نوارِهمراه يا باندِيُدُك چاپ کارت ویزیت مي‌گويند كه معمولاً از آن براي درج يك يا چند عبارت چشمگير تبليغي استفاده مي‌شود. مي‌توان مراحل صحافي را با نمودار 1-10 نشان داد. چند نكتة ديگر. همانطور كه گفتيم، برخي از آثار چاپي صحافي نمي‌شود، بلكه فقط مرتب مي‌شود اين‌گونه آثار، مانند جزوه‌ها و كاتالوگها را بنا به طبيعت كار يا جنبه‌هاي هنري، تزييني و تفنني به صورتهاي مختلف تا مي‌كنند. از تاهاي رايج مي‌توان چاپ تراکت از انواع ساده ، فانوسي ، آكاردئوني ، و كركره‌اي ياد كرد. 


  1  2  3  4   ...